ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์อาคาร ๑ ห้อง ๑๑๑๐ สำนักงานคณะมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2564 (รับรองหลักสูตรโดยสภาการพยาบาล)