ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง แนวปฏิบัติในการยืมใช้พัสดุของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (คลิก)

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สวนดุสิต จัดพิธีมอบขีดหมวกพยาบาลวิชาชีพ"มอบขีดหมวกพยาบาลวิชาชีพ และเข็มสถาบัน" พร้อมมอบโล่เกียรติยศผู้มีผลการเรียนยอดเยี่ยมและผู้มีความประพฤติดี แก่ผู้สำเร็จการศึกษารุ่นที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2563 
ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (อพ.สธ.-มสด.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564