รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการจัดกิจกรรมจิบกาแฟ : แลขยะ ตอนมองขยะเป็นทองคำ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ประธานบริหารวงษ์พาณิชย์ มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 29 มีนาคม 2564

  

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร จัดประชุมอาจารย์ผู้สอน "รายวิขาความเป็นสวนดุสิต" ครั้งที่ 2/2564
บัณฑิตวิทยาลัย มสด. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์