ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เอกสารประกอบการพิจารณาเพื่อแสดงวิสัยทัศน์

ศูนย์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.สวนดุสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เรื่อง "การส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการพื้นที่สีเขียวของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต"
การประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มสด. ครั้งที่ 2/2564