กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสายสนับสนุน ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล ชั้น 3 และห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564  

  

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จัดโครงการ สืบสาน ส่งเสริม สงกรานต์ ในวิถี New Normal
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พบนักศึกษาคณะครุศาสตร์