ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเอกสารประกอบการพิจารณา

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง แจ้งวันแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ แจ้งสมาชิกเพื่อจ่ายเงินคืนสมาชิก ที่มีอายุครบ 5 ปี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564