รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมรองอธิการบดี และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่  4(9)/2564 โดยมีวาระเรื่อง กฎกระทรวง เรื่อง การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 รายงานโครงการประกวดนักร้องดาวรุ่งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชาสัมพันธ์โครงการ Virtual Run and Fun พี่ปัน น้องปลูก และการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาและบุคลากร ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยวันที่ 7 เมษายน 2564 

  

ศูนย์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเสวนาใน หัวข้อ "BCG in Action" ปลุกจินตนาการ ปรับแนวคิด ปกป้องสิ่งแวดล้อม”
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมจัดสำรับอาหารถวายเพลคณะพระสังฆาธิการและพระสงฆ์ที่มาร่วมในงานพระราชทานเพลิงศพ เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลและพระราชทานเพลิงศพพระครูโสภิตขันตยาภรณ์ (กาชัย  ขันติธัมโม) ณ วัดปงสนุกเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง