ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ครั้งที่ 4(21)/2564 โดยมีวาระเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ผลงานวิจัยในการยื่นขอดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการ เรื่องการพิจารณาการขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ จำนวน 3 ราย ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 8 เมษายน 2564

  

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จัดประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ครั้งที่ 2(7)/2564
แพทย์แผนไทย ดร.อมรรัตน์ เรืองสกุล วิทยากรรับเชิญอบรมการดูแลสุขภาพในวัยทำงานของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19 ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย