ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์​ ครั้งที่​ 2/2564​ โดยมีวาระเรื่องประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2564 เรื่องการประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น​ 5​  อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 8 เมษายน 2564

  

คณะครุศาสตร์ มสด.จัดโครงการเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่นักเรียนครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จัดประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ครั้งที่ 2(7)/2564