รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย (ก.น.บ.) ครั้งที่ 3(7)/2564 โดยมีวาระเรื่องรายงานการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย เรื่องคำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการ  ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 9 เมษายน 2564

            

คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมงานสงกรานต์ วิถีไทย ร้อยดวงใจ สานสัมพันธ์ วิทยาการจัดการ
รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล