รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมสรุปผลการติดตามหลักสูตรในการรับนักศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมาย ปีการศึกษา 2564 โดยมีวาระเรื่องการติดตามภาพรวมหลักสูตร ในการรับนักศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายประจำปีการศึกษา 2564 เรื่องรายงานสรุปจำนวนนักศึกษารหัส 64 ที่จะเข้าศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 (ระบบ AEC) ณ ห้องประชุมลำพอง 1,2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 9 เมษายน 2564