คลิก http://supply.dusit.ac.th/e_bidding/e_bidding2564/holder/phase1_64/victor_buy_air_B2F2.pdf

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีครุศาสตร์
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้รับเกียรติให้เป็นผู้วางผ้าไตร และสาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการจัดสำรับอาหารถวายเพลคณะพระสังฆาธิการและพระสงฆ์ ณ วัดปงสนุก