กองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ Big Cleaning Day สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม และป้องกันโรคระบาด โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการ และนายพรรษวัชร อุดมเสฏฐ์ชัย ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ กล่าวรายงานโครงการฯพร้อมร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดภายในอาคารเรียน และในสำนักงาน (อบโอโซน) ปลูกต้นภายในมหาวิทยาลัยฯ ล้างขัด ทำความสะอาดฟื้นถนน และทางเดินพื้นที่รอบๆ มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 ณ อาคารรักตะกนิษฐ บริเวณชั้น 1