ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๘/๒๕๖๔
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีครุศาสตร์