รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการจัดกิจกรรมจิบกาแฟ : แล (ลูกเล่น) วิทยากร โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 23  เมษายน 2564 

สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี (ไทย - จีน) ประจำปี 2564
สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิตฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ครั้งที่ 4/2564