กองกลางสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 6(88)/2564 โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ผู้อำนวยการกองกลาง ผู้อำนวยการกองอาคารและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการพิเศษ  โดยประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom meeting การประชุมจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00-15.30 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

  

หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ "การเตรียมความพร้อมสู่การเป็น HR ที่ดีในอนาคต"
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมพิธีบวงสรวงและพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช