หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสู่การเป็น HR ที่ดีในอนาคต” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญ​ของการบริหาร​ทรัพยากร​มนุษย์​ สิ่งที่ต้องมีในการเป็น HR ในอนาคต​และการทำงานของ HR ในวันจันทร์ ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ออนไลน์ผ่านโปรแกรม​ Microsoft​ Team​s ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สฤษดิ์ ศรีโยธิน ประธานหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาออนไลน์ และวิทยากร คุณวรางคณา ชิดบุรี ตำแหน่งงาน Sr. Recruiter บริษัท​ Professional-one และ คุณรุจิภาส ช่อฟ้า ตำแหน่งงาน HR Management​ system​ Officer​ บริษัท SCB​ Protect​

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ม.สวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ (ระยะที่ 95)
กองกลางสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 6(88)/2564