ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การปิดมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 (ฉบับที่ 4/2564)

สารอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต : ความห่วงใยในสถานการณ์ COVID-19
ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี จัดกิจกรรมจิบกาแฟ : แล (ลูกเล่น) วิทยากร