จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ในขณะนี้
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีความห่วงใยอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง
ดังนั้น ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพของตนเอง
ร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
และให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ของประเทศ

ผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่าน เพื่อที่เราจะสามารถผ่านวิกฤติในครั้งนี้ไปด้วยกัน

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ม.สวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ (ระยะที่ 95)
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การปิดมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 (ฉบับที่ 4/2564)