ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ระยะที่ 95) หลักสูตรวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 30 เมษายน 2564 โดยการอบรมในครั้งนี้ใช้รูปแบบวิธีการอบรม ผ่านระบบ Online (ZOOM) โดยวันแรกของการอบรม ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ เรื่อง “ ผู้บริหารชำนาญการพิเศษ ” ณ ศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

สำกิจการพิเศษ จัดประชุมผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งพิเศษ/2564
สารอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต : ความห่วงใยในสถานการณ์ COVID-19