ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งพิเศษ/2564 โดยผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ ได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการดำเนินงานของสำนักกิจการพิเศษ (ด้านงาน/ด้านเงิน/ด้านบุคคล) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564

  

 

 

สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม จัดประชุมบุคลากร ครั้งที่ 3/2564
ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ม.สวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ (ระยะที่ 95)