ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ เป็นประธานในการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 3/2564 โดยมีวาระเรื่องรายงานความก้าวหน้าการจัดอบรมภาษาอังกฤษ “พิชิต TOEIC” (รุ่นที่ 4) เรื่องรายงานความก้าวหน้าการจัดอบรม “ติวอังกฤษ Basic 2” สำหรับนักศึกษาและบุคลากร เรื่องรายงานการติดตามนักศึกษารหัส 60 ตามเงื่อนไขด้านภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุม 1216 อาคาร 1 ชั้น 2 วันที่ 28 เมษายน 2564

  

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ม.สวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ระยะที่ 95
สำกิจการพิเศษ จัดประชุมผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งพิเศษ/2564