ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ม.สวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้ง ให้มีและเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ระยะที่ 95  ซึ่งจัดขึ้นเป็นวันที่ 3 (ระหว่างวันที่  27-30 เมษายน  2564 ) จำนวน 97 คน  โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถและมากประสบการณ์ ดังต่อไปนี้ 

  • ผศ.ดร.รติวัลย์ วัฒนสิน คณะวิทยาการจัดการ ม.สวนดุสิต บรรยายหัวข้อ ผู้บริหารสถานศึกษากับการตลาด
  • รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนฯ ม.ศรีนครินทรวิโรฒบรรยายหัวข้อ ภาวะผู้นำในยุคการเปลี่ยนแปลง
  • ผศ. ดร.ผดุง พรมมูล ที่ปรึกษาอธิการบดี ม.สวนดุสิต บรรยายหัวข้อ เศรษฐกิจพอเพียง
  • ผศ.ทิพสุดา คิดเลิศ รอง ผอ.สำนักวิทยบริการฯ ม.สวนดุสิต บรรยายหัวข้อ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
  • รศ.ดร.เทื้อน ทองแก้ว ที่ปรึกษาอธิการบดี ม.สวนดุสิต บรรยายหัวข้อ ยุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษา

ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ ใช้รูปแบบการอบรบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting ใช้การบรรยาย พร้อมซักถามแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แบบสองทางกับวิทยากร สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าอบรมเป็นอย่างมาก เมื่อวันที่ 29 เมษายน  2564 ณ ศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

  

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ปริญญาตรี ระบบ TCAS ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 Quota
สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม จัดประชุมบุคลากร ครั้งที่ 3/2564