ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการประชุมติดตามสถานการณ์ COVID-19   โดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานการประชุม โดยประชุมผ่านระบบออนไลน์ วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564

ประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(15)/2564
โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ปริญญาตรี ระบบ TCAS ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 Quota