นายถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(15)/2564 โดยมีวาระเรื่อง การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ,การพิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัย จำนวน 3 คณะ ,การพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่องานบริการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 แผนการรับสมัคร และหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ระบบ TCAS  ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่องานบริการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564,ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และสืบเนื่องการติดตามการดำเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 และผ่านระบบ Microsoft Teams เมื่อวันที่ 30  เมษายน 2564 

  

สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับองค์กรเบาะแส จัดอบรมปฏิบัติการ สร้างนวัตกรรมการรายงานข่าวด้วยการประยุกต์ใช้ Big data analytics
ม.สวนดุสิต เข้าร่วมการประชุมติดตามสถานการณ์ COVID-19 ของกระทรวง อว.