ด้วยกระบวนการของงานสื่อข่าวและการรายงานข่าวในปัจจุบัน เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมายเมื่อรายงานข่าวออกไปแล้ว ขาดการวิเคราะห์เชื่อมโยงข้อมูลเชิงลึก ข้อมูลข่าวเกิดการผิดพลาด ทั้ง ๆ ที่ผิดพลาดแต่ก็เสนอข่าวไป ที่หนักกว่านั้นบางครั้งข่าวที่รายงานไปเป็นข่าวปลอม (Fake News) โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่เป็นอยู่ในขณะนี้ เมื่อปัญหาการรายงานข่าวขาดการวิเคราะห์เชิงลึกก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย นักศึกษาที่เรียนในรายวิชา นวัตกรรมการสื่อข่าวและการรายงานข่าวเชิงลึก จึงต้องสร้างนวัตกรรมการรายงานข่าวด้วยการประยุกต์ใช้ Big data analytics มาใช้ในการรายงานข่าวซึ่งก็คือ กระบวนการวิเคราะห์เซ็ตข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อค้นหารูปแบบความสัมพันธ์ของข้อมูลเหล่านั้นที่ซ่อนอยู่ข้างใน หาสิ่งเชื่อมโยงที่เชื่อมข้อมูลเหล่านั้นเข้าไว้ด้วยกัน และข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่องานข่าวผลการวิเคราะห์ข้อมูลนี้สามารถนำไปสู่การทำแผนการรายงานข่าวที่มีประสิทธิภาพ ได้รูปแบบการรายงานข่าวแบบใหม่ที่สามารถปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น ที่สำคัญแพร่กระจายข่าวได้ด้วยข้อมูลที่เป็นจริงที่ผ่านการวิเคราะห์เชิงลึก และตรวจสอบข่าวก่อนออกสู่สาธารณชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับองค์กรเบาะแส จัดอบรมปฏิบัติการ Big Data Analytics : นวัตกรรมการรายงานข่าวในยุคดิจิทัล ภายใต้โครงการบูรณาการรายวิชาเพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้รับเกียรติจากดร.เสกสรรณ ประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์กรสืบสวนเบาะแส BFI ประธานมูลนิธิเบาะแส (เพื่อความเป็นธรรมในสังคม) และนายธนินโชตน์ เลิศนิธิธีรพร เครือข่ายองค์กรเบาะแส มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยผ่านระบบออนไลน์ Microsolf Teams (27 เม.ย.64) มีคณาจารย์เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการประกอบด้วยอาจารย์ผู้สอนรายวิชา นวัตกรรมการสื่อข่าวและการรายงานข่าวเชิงลึกผศ.ดร.วรรณรัตน์ โรจนวิเชียร พท.ดร.อมรรัตน์ เรืองสกุล อาจารย์วรภัทร จัตุชัย และคณาจารย์ที่นำเนื้อหาในรายวิชามาบูรณาการศาสตร์ ประกอบด้วย รศ.ดร.จินตนา ตันสุวรรณนนท์ อาจารย์ชุษณะ จันทร์อ่อนผศ.ดร.สุวลักษณ์ ห่วงเย็น ผศ.ศิริมา คงทัพ ผศ.ดร.ภูชิตต์ ภูริปาณิก  ผศ.ดร.รรินทร วสุนันต์ และนายธีระเดช กลิ่นพุฒซ้อน  

  

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ม.สวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ระยะที่ 95 (วันที่ 4)
ประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(15)/2564