ขอแสดงยินดีกับผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณฯ ประจำปี 2563
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
ประกาศศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ระยะที่ 96 หลักสูตรวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ อบรมระหว่างวันที่ 18 - 21 พฤษภาคม 2564
ประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(15)/2564