ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ประธานผู้รับผิดชอบการพัฒนารายวิชา) เป็นประธานการประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาความเป็นสวนดุสิต ครั้งที่ 5/2564 โดยมีการประชุมเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการสอน การพัฒนาเอกสาร/สื่อ การจัดทำใบงาน/กิจกรรม และการประเมินผล โดยมีคณะทำงาน และอาจารย์ผู้สอนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และผ่านระบบ Microsoft Teams วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564

 

ประชุมคณะกรรมการจัดทำ มคอ.3 รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับวิถีชีวิตสมัยใหม่ 
ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ม.สวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ระยะที่ 95 (วันที่ 4)