คลิก http://supply.dusit.ac.th/e_bidding/e_bidding2564/holder/phase1_64/victor_book_toeic.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำบริเวณลานจอดรถอาคาร ๑๒ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัย สวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง เลื่อนวันแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี