ที่ ชื่อ - สกุล หน่วยงานสังกัด โรงเรียน
1 นางสาวอรวรรณ จิตประไพ สพม.เขต 1 มหรรณพาราม
2 นางศิรินทร์ธร กฤษฎ์อังกูร สพม.เขต 1 ศึกษานารี
3 นางสาวสุกัญญา อดิษะ สพม.เขต 2 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์
4 นายธนาณุวัฒน์ นาคยิ้ม สพม.กทม. เขต 2 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)2
5 นางสาวอุษา ขุนทอง สพม.กทม. เขต 2 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)2
6 นางสาวอัชฌาพัชญ์ แก้วแกมกาญจน์ สพม.เขต 18 มกุฎเมืองราชวิทยาลัย
7 นางสาวขวัญตา พันธุ์บ้านแหลม สพม.เขต 9 ศรีวิชัยวิทยา
8 นางชลธิดา บุญปัญญารักษ์ สพม.เขต 29 เสนางนิคม
9 นายธีรพงศ์ ทาต่อย สพม.เขต 39 อุตรดิตถ์ดรุณี
10 นายดนุพล ดวงวิญญาน สพม.ชัยภูมิ สามหมอวิทยา
11 นางสาวอรอนงค์ เส็งสาย สพม.นนทบุรี บางบัวทอง
12 นางปนัดดา สุขรักษ์ สพม.นครสวรรค์ ไพศาลีพิทยา
13 นายอาทร รอกลาง สพม.กำแพงเพชร ทางกระต่ายพิทยาคม
14 นางสาวธนิษฐา อาลัย สพม.กำแพงเพชร สลกบาตรวิทยา
15 นายประเวช ผิวพรรณ สพม.กำแพงเพชร ปางศิลาทองศึกษา
16 นางกันตพร ผิวพรรณ สพม.กำแพงเพชร ปางศิลาทองศึกษา
17 นางสาวสุชาดา ปาวา สพป.นครสวรรค์ เขต 1 วัดหัวถนน
18 นางวาสนา ดีดวงพันธ์ สพป.สกลนคร เขต 1 บ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง
19 นางสาวประพัดศร แสนหูม สพป.สกลนคร เขต 1 บ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)
20 นางณฐมณฑ์ เดชสัจจา สพป.นครราชสีมา เขต 1 สวนหม่อน
21 นายอนันตรัตน์ ชื่นใจ สพป.สุรินทร์ เขต 1 บ้านโคกสนวน
22 นายศุภกิจ ทองนวม สพป.พิษณุโลก เขต 1 จ่าการบุญ
23 นางวันทนา สังข์สน สพป.เพชรบุรี เขต 2 วัดวังไคร้
24 นางสาววันเพ็ญ จันทมิตร สพป.จันทบุรี เขต 2 วัดบ้านอ่าง
25 นายอัครภักดิ์ ชูบุญ สพป.สกลนคร เขต 2 บ้านคำชนดงต้อง
26 นางสาวทัศนีย์ ชาวเขาดิน สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 บ้านหนองกระถิน
27 นางนันรุ่ง ครองยุติ สพป.กทม. วัดอัมรินทราราม
28 นางสาวสุนิสา วราเรืองฤทธิ์ สพป.กทม. พิบูลย์อุปถัมภ์
29 นางสาวกาญจนา เชาวลิต สพป.กทม พญาไท
30 นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา สพป.กทม พญาไท
31 นางสาวจิรัชญา จันทร สพป.กทม วัดประยุรวงศาวาส
32 นางสาวประภาศิริ สุขเจริญ สพป.กทม สายน้ำทิพย์
33 นางสุดาพร หาญจริง สพป.กทม อนุบาลพิบูลย์เวช
34 นางศิริวัลย์ ปรุงศักดิ์ สพป.กทม วัดประยุรวงศาวาส
35 นางสาวเพียงใจ ราชกุล กศน. ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร
36 นางศิราวินท์ โพธิจันทร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี
37 นางสาวกาญจนา วงศ์ม่าน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี
38 นายดำรงค์ เชื้อเกษร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี
39 นางสาวฐาปนา แก้วหนูนวล สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
40 นางสาวศิวะรักข์ ศรแก้ว สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่
41 นางกิตติมา คงโต วิทยาลัยชุมชนระนอง สถาบันวิทยาลัยชุมชนฯ
42 นางสาวจุฑาพร น้อยประเสริฐ วิทยาลัยชุมชนระนอง สถาบันวิทยาลัยชุมชนฯ
43 นางอมรรัตน์ ดวงแป้น วิทยาลัยชุมชนระนอง สถาบันวิทยาลัยชุมชนฯ
44 นางปานดี คงสมบัติ วิทยาลัยชุมชนระนอง สถาบันวิทยาลัยชุมชนฯ
ประชาสัมพันธ์งานรับพระราชทานปริญญาบัตร (ช่วงที่ 3) ประจำปี 2560 – 2561 รายงานตัว และสั่งตัดหรือจองเช่าชุดครุย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2564
ขอแสดงยินดีกับผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณฯ ประจำปี 2563