ประชาสัมพันธ์งานรับพระราชทานปริญญาบัตร (ช่วงที่ 3) ประจำปี 2560 – 2561 รายงานตัว และสั่งตัดหรือจองเช่าชุดครุยระหว่างวันที่ 10- 29 พฤษภาคม 2564
บันทึกข้อมูลบัณฑิตและรายงานตัวออนไลน์ ที่ https://academic.dusit.ac.th/academic เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสาหรับการรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การปิดมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 (ฉบับที่ 5/2564)
ประกาศศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ระยะที่ 96 หลักสูตรวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ อบรมระหว่างวันที่ 18 - 21 พฤษภาคม 2564