คลิก http://supply.dusit.ac.th/e_bidding/e_bidding2564/holder/phase2_64/victor_repair_foodcourd_Supan.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ สำหรับการติดตั้งห้อง ๒๔๒ (เครื่องกลาง) ๒๔๓,๒๕๓ และ ๒๕๔ อาคาร ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮร-๘๗๘๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง