คลิก http://supply.dusit.ac.th/e_bidding/e_bidding2564/holder/phase2_64/victor_keycard_Supan.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์หุ่นและเครื่องมือ ทางการแพทย์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน จำนวน ๖ รายการ
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ สำหรับการติดตั้งห้อง ๒๔๒ (เครื่องกลาง) ๒๔๓,๒๕๓ และ ๒๕๔ อาคาร ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง