ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564 (ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาแสดงวิสัยทัศน์) ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

  

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมและแนะนำสำหรับการเรียนออนไลน์รหัส 64
ประชุมอาจารย์ผู้สอน รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับวิถีชีวิตสมัยใหม่ สำหรับนักศึกษารหัส 64