วันจันทร์ที่ 10 พ.ค. 64 เวลา 09.00 – 12.00 น. ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมและแนะนำ สำหรับการเรียนออนไลน์รหัส 64 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Team โดย ดร.นวลรัตน์ วัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ คณะอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมให้คำแนะนำ เกี่ยวกับการเรียนออนไลน์ ในภาคฤดูร้อน นักศึกษารหัส 64 โดยจัดการเรียนระหว่างวันที่ 11 พ.ค. ถึง 23 ก.ค.64  

 

  

 

การประชุมติดตามการรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2564
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564 (ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาแสดงวิสัยทัศน์)