รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมติดตามการรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีวาระ เรื่องรายงานความก้าวหน้า ทิศทางการรับนักศึกษา และจำนวนการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 เรื่องแนวทางในการปฏิบัติงานการรับนักศึกษาช่วงที่ 2 ของแต่ละหลักสูตร ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM Meeting  

  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 64 และการเรียนการสอนแบบออนไลน์ครั้งที่ 1 ในรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับวิถีชีวิตสมัยใหม่
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมและแนะนำสำหรับการเรียนออนไลน์รหัส 64