มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 64 และการเรียนการสอนแบบออนไลน์ครั้งที่ 1 ในรายวิชาความเป็นสวนดุสิต ผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM meeting และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ประธานผู้รับผิดชอบการพัฒนารายวิชา) กล่าวต้อนรับและแนะนำรายวิชา ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564

  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 64 และการเรียนการสอนแบบออนไลน์ครั้งที่ 1 ในรายวิชาการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 64 และการเรียนการสอนแบบออนไลน์ครั้งที่ 1 ในรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับวิถีชีวิตสมัยใหม่