มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 64 และการเรียนการสอนแบบออนไลน์ครั้งที่ 1 ในรายวิชาการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล ผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM meeting และได้รับเกียรติจาก ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ประธานผู้รับผิดชอบการพัฒนารายวิชา) กล่าวต้อนรับและแนะนำรายวิชา ณ  ห้อง Online Learning Room 01 และผ่านระบบออนไลน์  วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

  

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/2564 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 64 และการเรียนการสอนแบบออนไลน์ครั้งที่ 1 ในรายวิชาความเป็นสวนดุสิต