ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดสิต ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ ครั้งที่ 3/2564 โดยผู้เข้ารับเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แสดงวิสัยทัศน์ แนวทางการบริหารคณะ และตอบข้อซักถามคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 

  

สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ ม.สวนดุสิต รับการตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตราการป้องกันโควิด 19 จากสถานีตำรวจนครบาลสามเสน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 64 และการเรียนการสอนแบบออนไลน์ครั้งที่ 1 ในรายวิชาการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล