ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมด้วย ดร.นกุล ฤกษ์จริจุมพล ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นางรัชนีกร พลวิชิต ผู้อำนวยการกองกลาง และ ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ผู้จัดการสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่  ร่วมต้อนรับและรับมอบเจลแอลกอฮอลล์ จาก พ.ต.อ.สุรพงษ์ สุขแย้ม ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลสามเสน ในโอกาสตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19 ของสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564

  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 3(23)/2564
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/2564