ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 3(23)/2564 โดยมีวาระเรื่องผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี พ.ศ. 2564 เรื่องการเตรียมหลักฐานและความก้าวหน้าในการเข้าร่วมประกวดสถานศึกษาปลอดภัยในระดับอุดมศึกษาและระดับอนุบาล-ประถมศึกษา ประจำปี 2564 ฯลฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และผ่านระบบ Ms Teams วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมคณะทํางานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(27)/2564
สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ ม.สวนดุสิต รับการตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตราการป้องกันโควิด 19 จากสถานีตำรวจนครบาลสามเสน