ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมคณะทํางานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(27)/2564 โดยมีวาระเรื่อง Show & Share สรุปองค์ความรู้การจัดการความรู้ของหน่วยงาน/ส่วนงาน  ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ 9 เดือน จำนวน 10 หน่วยงาน/ส่วนงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และผ่านระบบ Ms Teams วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

  

 

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุม “การติดตามการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564”
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 3(23)/2564