ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุม “การติดตามการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564” โดยมีรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ส่วนงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams ในวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00-11.00 น. ห้อง SDU online learning room ชั้น 3 อาคารสวนแก้ว 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

  

การประชุมติดตามการจัดการเรียนการสอนรายวิชาความเป็นสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมคณะทํางานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(27)/2564