ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และประธานผู้รับผิดชอบการพัฒนารายวิชาความเป็นสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาความเป็นสวนดุสิต เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนรายวิชาความเป็นสวนดุสิตในเรื่องเอกสารประกอบการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ การประเมินการสอน การจัดการเรียนการสอนผ่าน Microsoft Teams และระบบ WBSC-LMS 2021 ฯลฯ ณ ห้อง Online Learning Room 08 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 

  

การประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบินให้กับนักศึกษาต่างชาติ ครั้งที่ 1(17)/2564
วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุม “การติดตามการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564”