ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การปิดมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 (ฉบับที่ 6/2564)

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมห้องเรียน ๑๓๓๐๒ อาคาร ๑๓ ชั้น ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การประชุมติดตามการจัดการเรียนการสอนรายวิชาความเป็นสวนดุสิต