ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 4 (32)/2564 โดยมีวาระเรื่อง พิจารณารายชื่อเพื่อกำหนดผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ที่ขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ จำนวน 6 ราย พิจารณารายชื่อเพื่อกำหนดผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ที่ขอกำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ จำนวน 1 ราย ฯลฯ ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564