ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง กำหนดการเปิดและการปิดภาคการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
การประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564