สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 รหัส 61,62,63 ที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 กรอกข้อมูลยืนยันที่อยู่สำหรับจัดส่งหนังสือเรียน 
กรอกข้อมูลยืนยันที่อยู่ได้ที่ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOyQTgue43HU53sCOe-G_YLNNecbrt-Qze2Z25KfmxxVmNJA/viewform

คณะครุศาสตร์ ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) จัดโครงการหนุนเสริม จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และติดตามประเมินการพัฒนาครู ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร “เวทีแลกเปลี่ยน เชื่อมโยงการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง สู่การสร้างสรรค์โรงเรียนพัฒนาคุณภาพตนเอง” (วันที่สอง)
ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยสวนดุสิต