สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 รหัส 61,62,63 ที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 กรอกข้อมูลยืนยันที่อยู่สำหรับจัดส่งหนังสือเรียน 
กรอกข้อมูลยืนยันที่อยู่ได้ที่ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOyQTgue43HU53sCOe-G_YLNNecbrt-Qze2Z25KfmxxVmNJA/viewform