คณะครุศาสตร์ ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) จัดโครงการหนุนเสริม จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และติดตามประเมินการพัฒนาครู ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร “เวทีแลกเปลี่ยน เชื่อมโยงการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง สู่การสร้างสรรค์โรงเรียนพัฒนาคุณภาพตนเอง” (วันที่สอง) โดยได้รับเกียรติจาก  พล.ต.ต.พันธ์ุพงษ์ สุขศิริมัช  รองผู้บัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน  เป็นประธานเปิดงาน กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรยายแนวทางการดําเนินงานพัฒนาครูและโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนระยะต่อไป โดย ดร.อุดม วงษ์สิงห์ ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาครู นักศึกษาครู และสถานศึกษา 

โดยกิจกรรมมีดังนี้

การนําเสนอรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ของมหาวิทยาลัยภาคีร่วมดําเนินงาน 6 สถาบัน (โดยคณบดีคณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์ หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ) ดําเนินรายการโดย ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ในช่วงบ่ายมีการเสวนาแบบออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินงานโครงการฯ  

ห้องที่ 1 การเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของทีมครูใหญ่ ดําเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุง พรมมูล 

ห้องที่ 2 การเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของทีมครูผู้สอน ดําเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัฐ สกุลหอม และนายไพศาล คงสถิตสถาพร 

ห้องที่ 3 การเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของทีมมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ ดําเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.สินชัย จันทร์เสม 

การนําเสนอผลการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4 กลุ่ม ได้แก่ 

– ทีมครูใหญ่ 

– ทีมครูผู้สอน

-ทีมคณาจารย์มหาวิทยาลัย 

-ทีมโค้ชในพื้นที่ และนายตํารวจนิเทศก์ 

ดําเนินรายการโดย นายไพศาล คงสถิตสถาพร ผู้อํานวยการกองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ในช่วงท้ายสะท้อนผลและเติมเต็มความสําเร็จสู่การดําเนินงานโครงการระยะต่อไป  โดย ทีมที่ปรึกษาโครงการฯ 

ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัย และห้อง Online Learning room มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 5 รหัส 60 ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในสาขาวิชาเฉพาะ
นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 รหัส 61,62,63 ที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 กรอกข้อมูลยืนยันที่อยู่สำหรับจัดส่งหนังสือเรียน