สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมภาษาอังกฤษคอร์ส “ติวอังกฤษ BASIC 3” สำหรับการปรับพื้นหรือต่อยอดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ตลอดจนการเตรียมสอบ TOEIC
โดยจัดอบรมผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (onlinecourse.dusit.ac.th) ผู้เข้าอบรมจะได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน 3 (Basic 3) ด้วยโปรแกรมฯ English Discoveries Online รายละเอียดดังนี้
1. เปิดรับสมัครอบรมตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 มิถุนายน 2564 
2. รับสมัครออนไลน์ ดังนี้
     2.1 นักศึกษาสมัครได้ที่ https://bit.ly/3fAdSOk (หรือสแกน QR CODE ดังแนบ)
     2.2 บุคลากรสมัครได้ที่ https://bit.ly/3fz7k2g หากต้องการสมัครใช้งานโปรแกรมฯ English Discoveries Online สามารถสมัครได้ที่ https://goo.gl/nq6f6d (หรือสแกน QR CODE ดังแนบ)
3. กำหนดการอบรมทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 5-30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-10.30 น. จำนวน 20 ครั้ง รวม 30ชั่วโมง (สามารถชมย้อนหลังได้จนกว่าจะปิดระบบการอบรม)
4. เงื่อนไขการอบรม ดังนี้
     4.1 ผู้เข้าอบรมต้องมีชั่วโมงการอบรมตั้งแต่ ๒๕ ชั่วโมงขึ้นไป
     4.2 ผู้เข้าอบรมต้องมีผลการใช้งานโปรแกรมฯ English Discoveries Online ระดับ Basic 3 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
     4.3 ผู้เข้าอบรมต้องมีผลการทดสอบ Placement Test ของโปรแกรมฯ English Discoveries Online
     4.4 ผู้เข้าอบรมที่ผ่านเงื่อนไขการอบรมและต้องการรับวุฒิบัตรต้องทำแบบประเมินการอบรมเมื่อสิ้นสุดการอบรม
5. ปิดระบบการอบรมวันที่ 15 สิงหาคม 2564 เวลา 24.00 น.